Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

2019-12-18

Förändrade avfalls- och VA-taxor i Vindelns kommun

Den 26 november beslutade kommunfullmäktige i Vindelns kommun om nya avgifter i avfallstaxan och i VA-taxan. Vatten- och avloppsystemens behov av förnyelse är en av orsakerna till höjningen. För avfall och återvinning är anledningen främst den kommande matavfallsinsamling samt ökade kostnader för att ta hand om hushållsavfallet.

I och med att matavfallsinsamling ska införas i Vindelns kommun kommer taxor och avgifter i Vindelns kommun att förändras

Det finns sedan tidigare ett beslut om att obligatorisk matavfallsinsamling ska införas i Vindelns kommun. I och med det införandet kommer taxor och avgifter i Vindelns kommun att förändras.

- Förändringen medför ökade kostnader, för exempelvis inköp av tunnor samt insamling av matavfall. Det blir även kostnadsökningar inom transporter och förbränning av avfall, bland annat finns en förbränningsskatt på 75 kr/ton, säger Elisabeth Johansson, renhållningschef vid Vakin.

En förändring i avfallstaxan i VindelnPDF blir att viktbaserad avgift införs. Det betyder att kunderna betalar för vad de slänger i tunnorna.

-Här finns det goda möjligheter genom att sortera sitt avfall själv styra kostnaderna för sitt avfallsabonnemang säger Elisabeth Johansson. Erfarenheter visar att med viktbaserad avfallstaxa och utsortering av matavfall ökar vilja att sortera sitt avfall och även tänka på hur man konsumerar vilket är mycket positivt då målet är att minska mängden avfall som generas i hushållen.

För en normalvilla blir exempelvis höjningen 455 kr per år, från 1 980 kr per år till 2 435 kr per år. För fritidshus med gemensam hämtplats blir höjningen 60 kr från 1 160 kr per säsong till 1 220 kr per säsong. Fritidshusen kommer inte att ha någon viktavgift. Det vanligaste slamtömnings-abonnemanget höjs med 90 kr från 890 kr per tömning till 980 kr per tömning. Avgiftshöjningen träder ikraft 1 mars 2020.

Förändringar i VA-taxan

-Skälet till höjningarna är att ledningsnätet behöver förnyas och investeringarna öka. Detta samtidigt som miljökraven ökar och anpassningarna till ett förändrat klimat innebär behov av investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, säger Robert Hansson VA-chef vid Vakin.

I taxan för vatten och avloppPDF justerades samtliga avgiftstyper för brukningsavgiften upp med 20 procent. För ett typhushåll höjs kostnaden från 7 190 kr till 8 628 kr per år. Höjningen gäller från och med 1 januari 2020.

– Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat, berättar Robert Hansson. Det innebär att man i varje kommun måste ha en avgift som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar. Kostnaderna är inte skattefinansierade som många tror.

Skillnaderna i landet beror på att VA-taxan sätts av varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Mindre kommuner har ofta något högre VA-taxor. Det beror just på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för VA-verksamheten. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel som påverkar kostnaderna.