UMEVA

VVS-ritning - Villa

Vakin begär in VVS-ritningar på det nya huset, både planritningar över VVS-installationen och VA-situationsplan.

Av ritningarna ska det framgå ledningsdragningarna med förtydliganden enligt nedan för respektive nyttighet som huset/fastigheten ansluts till.

Vakin har leveransansvar som sträcker sig förbi förbindelsepunkten in till fastigheten, därför måste vi få veta hur VVS-installationen ska se ut. Någon besiktning av utförandet enligt PBL-kraven utförs inte av oss, det är fastighetsägaren/byggherren tillsammans med en kontrollansvarig som har ansvar att besikta att installationen är riktig.  


Redovisning VATTEN:

Vattnets kopplingar till värmesystemet/kylsystemet samt varmvattenberedningen i fastigheten måste framgå av ritningen. Fabrikanternas flödesbilder/principbilder accepteras som redovisning av installationen och kan skrivas direkt i en beteckningslista på ritningen. Vattenmätarens placering ska framgå av ritning och vara lättillgänglig för översyn och utbyte.


Redovisning SPILLVATTEN (från WC och tvätt/disk):

Ritningarna ska visa rensningsmöjligheterna (spolbrunnar) samt hur spillvattennätet ska luftas. Det ska vara en luftningsledning ut genom tak. Ingen koppling av regnvatten till spillvattennätet får förekomma. Dräneringsvatten från nybyggnationer får inte heller ledas till spillvattennätet.


Redovisning DAGVATTEN (regnvatten):

Ritningarna ska visa vad det är som belastar vårt system (t.ex stuprör, gårdsbrunnar, dränering) Dagvattensystemet ska ha en brunn med sandfång och vattenlås innan den ansluts till vår ledning vid förbindelsepunkt.

Senast granskad: 2017-01-27 10.27

Relaterade dokument:

Anvisningar om villagaragePDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se