UMEVA

Samlingssida efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk

På denna sida kommer vi att samla all information om och efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk. Vi rekommenderar boende i Täfteå som är anslutna till avloppsreningsverket att så långt det är praktiskt möjligt minska användandet av avloppet.

2018-03-20

Arbetet fortsätter med motorer, el och automation för att kunna starta upp den kemiska reningen.

 

2018-03-19

Rensgallret har varit i drift under helgen och fungerar. Nu fortsätter arbetet med att starta upp den kemiska reningen med både motorer, el och automation.

 

2018-03-16

Rensgaller dritsattes under fredag eftermiddag vid Täfteå avloppsreningsverk. Rensgallret tar bort sådant som inte skulle ha spolats ned i toaletten exempelvis tops, tvättlappar, portionssnus och så vidare. Nu fortsätter arbetet med att få igång den kemiska reningen. Fortsätt att vara varsam vad gäller vattenanvändningen och kom ihåg att endast kiss, bajs och talettpapper ska spolas ned i toaletten.

 

2018-03-15

Arbete med montering av rensgaller pågår. I detta arbete ska vi bland annat svettsa nya ledningar inne i anläggningen.

 

2018-03-14

Taket på väderskyddet är monterat, imorgon påbörjas arbetet med väggar på väderskyddet. Vi har även börjat förbereda oss för att montera nya rör och ledningar inne i det nedbrunna avloppsreningsverket. Fortsätt att vara varsam vad gäller vattenanvändningen och kom ihåg att endast kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner i toaletten.

 

2018-03-13

Idag har monteringen av väderskydd startat. Förhoppningsvis är platsen inom kort väderskyddad.

 

2018-03-12

Saneringsarbetet har gått in i slutskedet och är snart färdigt. Vi har under dagen startat förberedelsearbetet med att montera upp väderskydd runt det nedbrunna reningsverket.

 

2018-03-09

I vår verkstad arbetar vi nu med att få igång rensgallret. Om allt går enligt plan kommer vi att installera rensgallret i Täfteå redan i slutet av nästa vecka för att sedan gå vidare med arbetet kring den kemiska reningen. Fortsätt att vara varsam vad gäller vattenanvändningen och kom ihåg att endast kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner i toaletten.

 

2018-03-08

Idag har vi med framgång testat en i detta sammanhang, ny typ av teknik för att rensa bort de större partiklarna från avloppsvattnet. En sug- och spolbil finns på plats i Täfteå som kan avvattna slam och har ett rensgaller där de större partiklarna fastnar. Målet är att vi ska ha denna teknik igång fram till dess att grovreningen fungerar igen.

 

Vi fortsätter köra avloppsvatten med slambilar från en pumpstation i Täfteå till Umeå avloppsreningsverk under vissa tider på dygnet. Spola som vanligt enbart ner kiss, bajs och toapapper i toaletten och fortsätt använda avloppet varsamt.


2018-03-07

Arbetet med saneringen av brandplatsen fortsätter. Slambilar fortsätter att köra från pumpstationen under vissa tider på dygnet. Slambilarna som kör från pumpstationen tar inte med sig avloppsvatten från hela Täfteå. Vi uppmanar till fortsatt försiktigt användande av avloppet för alla.

 

2018-03-06

Arbetet med att minska mängden orenat vatten som släpps ut i Täftefjärden är i full gång. Sedan i går kväll, måndag 5 mars, kör slambilar från en pumpstation i Täfteå för vidare transport till Umeå avloppsreningsverk.

 

I samråd med Miljö- och Hälsa på Umeå Kommun har Vakin kommit överens om att minska belastningen av utsläpp i Täftefjärden. Slambilar kommer därför att transportera avloppsvattnet under de högst belastade tidpunkterna på dygnet för rening i Umeå avloppsreningsverk.

 

2018-03-05

Vi arbetar nu med en tydlig målsättning att inom tre veckor ha en fungerande avloppsrening på plats i Täfteå. För stunden kvarstår rekommendationen om varsam hantering av avloppet och tänka på vad man spolar ner, allt i syfte att minska belastningen av Täftefjärden

 

2018-03-04

Fokus under denna dag är att försöka tömma reningsverket på det avloppsvatten som finns kvar i avloppsreningsverket samt försöka fastställa hur intakta bassänger och ledningar mellan bassänger och avloppsledningsnätet är.

 

2018-03-03

Täfteå avloppsreningsverk brinner ned. Räddningstjänst är på plats vid 06.16 och konstaterar att byggnaden inte gick att rädda. Vakin håller fokus på att säkerställa att det inte också är ett stopp i avloppsledningarna vid avloppsreningsverket och att bräddavloppet fungerar, dvs nödavloppet. Området stängslas in för att undvika skador hos nyfikna besökare. 

Senast granskad: 2018-03-21 09.10

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se