UMEVA

Liknande samarbeten i landet

Naturligtvis är det viktigaste att vi säkerställer en långsiktigt god vatten- och avfallshantering och följer de miljökrav som åligger oss. Men det kan ändå vara av intresse att veta hur man har löst liknande kommunsamarbeten runt om i landet.

Mittsverige Vatten

Kommunalt bolag för vatten och avlopp i Sundsvalls, Timrås

och Nordanstigs kommuner. Bolaget ägs av Sundsvall Vatten AB

(80%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%).


NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Interkommunalt VA-bolag som ägs till lika stora delar av Bjuv,

Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.


Gästrike Vatten

Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby äger gemensamt

moderbolaget Gästrike Vatten (Gävle 70 % och övriga

kommuner 10 % vardera). Gästrike Vatten AB sköter drift av vatten-

och reningsverk, ledningar för dricks-, spill- och dagvatten

samt tryckstegringar, pumpstationer och vattentorn. All personal

är anställd i Gästrike Vatten AB och all utrustning som behövs för

att driva VA-anläggningarna finns hos Gästrike Vatten AB.


Dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten

AB och Älvkarleby Vatten AB äger anläggningarna i respektive

kommun. Respektive dotterbolag är huvudman för den kommunala

vattenförsörjningen och avloppshanteringen. Samtliga

bolag tillämpar de kommunala lokaliserings-, självkostnads-, och

likställighetsprinciperna (se faktaruta på nästa sida).


Gästrike Återvinnare

Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som sköter avfallshanteringen

i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

kommun.


Stockholm Vatten

Stockholm Vatten Holding AB äger Stockholm Vatten AB och

Stockholm Vatten Avfall AB. Under Stockholm Vatten AB finns

dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB.


Moderbolaget ansvarar för koncernens administrativa tjänster. Stockholm Vatten VA AB driver vatten- och avloppsverksamheten och ansvarar även för ledningsnätet.


Bolaget äger och sköter ledningsnäten och VA-anläggningar för vatten och avlopp i Stockholm och Huddinge. Tolv kommuner får sitt vatten från bolaget och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen. Stockholm Vatten Avfall AB ansvarar för stadens avfallshantering.


Norrvatten

Kommunalförbund som ägs av14 kommuner norr om Stockholm.

Organisation utformad som i en kommun med förbundsfullmäktige

som högsta beslutande organ, vilken bl a utser förbundsstyrelse.

Styrelsen består av politiker från medlemskommunerna. Verksamheten

styrs av en förbundsordning som reglerar förhållandet

mellan förbundet och ägarna.


NODAVA - Norra Dalarna Vatten & Avfall

Ett gemensamt kommunalt bolag för Mora, Orsa och Älvdalens

kommuner, för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och

återvinning.

Senast granskad: 2017-03-16 14.21

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se