UMEVA
2015-02-20

Oroväckande låg kunskap om fosfor

Svenska folket har anmärkningsvärt dålig kunskap om det livsnödvändiga ämnet fosfor. Tre av fyra svenskar (72 procent) vet inte vad fosfor används till. Det visar en Sifo-undersökning* som presenteras i rapporten ”Frågan som världen glömde”.

Fosfor är en förutsättning för liv. Utan fosfor växer inget och brist på fosfor kan alltså resultera i brist på mat.

– Jag tror inte det finns någon annan fråga där folk vet så lite om något som betyder så mycket för oss alla, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.


Fosfor tillförs åkermark främst genom mineralgödsel. Vi bryter därför stora mängder fosfor i gruvor som omvandlas och transporteras i form av handelsgödsel till åkrarna. Fyra av tio svenskar tror att Sverige är självförsörjande på fosfor till mer än 50 procent, men i själva verket är vi i dag till 100 procent beroende av importerat mineralgödsel.


Fosforbrist ett reellt hot - strategi behövs

75 procent av jordens tillgångar av fosfor finns i Marocko – delvis i det ockuperade Västsahara. Totalt kontrollerar sju länder i världen 85 procent av all fosfor som går att bryta och i Europa är det bara Finland som har brytbar fosfor.


I Svenskt Vattens rapport** varnar en av världens ledande fosforexperter, Dana Cordell, för framtida brist på fosfor och menar att "koncentrationen i ett litet antal länder utgör ett verkligt hot mot den nationella säkerheten".

– Efter 15 års diskussioner och tre stora utredningar saknar Sverige fortfarande ett beslut om nationell försörjning av fosfor. Frågan har dragits i långbänk alltför länge och vi ser fram emot att miljöministern nu tar tag i frågan, säger Anders Finnson.


Sverige behöver en strategi för hållbar användning av fosfor. Ett konkret mål bör vara att importberoendet ska minska, exempelvis genom effektiv användning av fosfor och ett slutet kretslopp.


Fosfor i avloppsslam

Enligt riksdagens miljömål ska 30 procent av fosfor i avloppsslam från reningsverk återföras till åkermark senast år 2015. Att återföra växtnäring, utan att öka halten av andra oönskade ämnen, är en viktig hållbarhetsfråga.


Slamspridning på åkermark har debatterats i många år. Avloppsslam från reningsverk innehåller näringsämnen (fosfor och kväve), men kan även innehålla föroreningar som är allt annat än önskvärda (t ex kadmium). Det är därför viktigt att regeringen beslutar om ett regelverk som kan underlätta för säkra och hållbara kretslopp av näringsämnen mellan stad och land.


Avloppsslam med god kvalitet genom REVAQ-certifiering

Arbete för ett säkert avloppsslam pågår i olika kommuner som certifierar sig enligt Revaq-regler. En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet som kommer in till avloppsreningsverken har stor betydelse för den framtida miljöbelastningen.


Att bedriva sådant arbete kallas för "uppströmsarbete" och är en huvudprocess för reningsverk som är Revaq-certifierade. Genom detta kan oönskade ämnen i avloppsslam samt miljögifter i sjöar och hav minska. Samtidigt som det kan bidra till att uppnå Riksdagens miljömål om återföring av fosfor från avlopp till jordbruksmark. *Undersökning beställd av Svenskt Vatten - branschorganisation för de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige.

**Läs Svenskt Vattens rapport om fosfor i sin helhet.Utan fosfor - ingen mat!

Gödning med pellets gjorda av avloppsslam.

Fosfor - en global rättvise- och hållbarhetsfråga

Den fosfor som bryts i världen är av olika kvalitet. I vissa gruvor bryts fosfor med höga halter av oönskade ämnen som olika tungmetaller (främst kadmium) och radioaktiva ämnen. Denna fosfor är billigast och levereras följaktligen till de fattigaste ländernas jordbrukare. Den mineralgödsel som importeras till Sverige innehåller däremot fosfor av absolut högsta kvalitet.


Av denna anledning är fosforfrågan även en fråga av stor betydelse i ett globalt rättvise- och hållbarhets-perspektiv. Tills nu en alltför bortglömd fråga. En internationell diskussion och ett globalt ansvarstagande krävs för att hushålla med, recirkulera och trygga en säker tillgång på fosfor. I detta har även Sverige ett ansvar.


Nyhet på Svenskt Vattens hemsida.Svenskt Vattenlänk till annan webbplatss vision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedels-producenter och miljövårdsföretag.


Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorga-nisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se