UMEVA

Ökade avfallsmängder men mindre i vanliga soppåsen

Vi blir allt duktigare på att sortera matavfall och förpackningar för sig istället för att kasta allt avfall i vanliga soppåsen. Den har nämligen stadigt gått ner i vikt de senaste åren, från 191 kg/person 2007 till 160 kg/person 2015. Trots det har ändå Umeåbon ökat sina avfallsmängder totalt sett, senast från 451 kg 2014 till 463 kg 2015*. Denna ökning har främst tillkommit vid återvinningscentralerna (ÅVC).

Numera går 43 % av allt insamlat hushållsavfall i Umeå kommun till materialåtervinning (32 % år 2008) och vi ser stor potential för den siffran att öka ännu mer.

Avfallsökning med 12 kg per person senaste året

Fjolårets ökning av total avfallsmängd från hushåll, numera 463 kg/person, har främst tillkommit vid återvinningscentralerna (se tabell). Trädgårds- och träavfall dominerar och orsaken till detta kan bara spekuleras i. Matavfallet ökar medan avfallet i den vanliga soppåsen minskar. Vi ser också att producentansvarets insamling av pappers-, plast- och metallförpackningar ökar en aning, medan tidningar och glasförpackningar minskar.


Många resurser eldas ännu upp

Även om vi blir allt bättre på källsortering så visar senaste plockanalysen en stor potential till noggrannare utsortering av såväl förpackningar som matrester. I vanliga soppåsen är nästan hälften sådant som skulle kunna materialåtervinnas! T ex så genererar en person ca 74 kg matavfall/år** men här i Umeå kommun sorterar vi bara ut 32 kg/person (inkl egen kompostering). Därtill är en tredjedel av innehållet i vanliga soppåsen förpackningar och tidningar, resurser som är alltför värdefulla för att eldas upp! Det är därför viktigt att alla förstår värdet av sin egen insats. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.
*Statistik och beräkningsunderlag enligt avfallsbranschens benchmarkingsystem ”Avfall Web”.


**Enl beräkning från Naturvårdsverket.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/länk till annan webbplats

 

Tillkommer gör mat och dryck som spolas ner i avloppet. ” Resultaten visar att cirka 224 000 ton mat och dryck hälls via avloppet under ett år. Det motsvarade cirka 26 kg/person under ett år eller 0,5 kg i veckan.”
Länk till rapporten: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6624-6.pdf?pid=13805länk till annan webbplatsSenast granskad: 2016-06-15 10.53

Vad kastas i gröna kärlet

I vanliga soppåsen är nästan hälften värdefulla resurser som skulle kunna återvinnas istället för brännas upp!

Avfallsökning/-minskning

(per person 2015)

 

Vanliga soppåsen            - 3,0 kg

Matavfall (rötning)           + 2,0 kg

 

Trädgårdsavfall               + 6,0 kg

Träavfall                          + 3,0 kg

Betong/porslin                 + 1,2 kg

Brännbart                         - 1,0 kg

Metall                              + 1,0 kg

Wellpapp                         + 0,7 kg

Deponirest                       + 0,5 kg

Farligt avfall inkl elavfall  + 2,0 kg

 

Pappersförpackningar     + 1,1 kg

Plastförpackningar          + 1,3 kg

Metallförpackningar         + 0,3 kg

Glasförpackningar            - 2,5 kg

Tidningar                          - 1,0 kg

 

Total ökning/person    + 11,6 kg

I grönt och brunt kärl

Skillnaden i insamlade mängder år 2015 jämfört med 2007.

 

Vanliga soppåsen (till förbränning):

160 kg/person (191 kg, 2007)

 

Matavfall (till biogas):

28 kg/person (0 kg, 2007)

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se