UMEVA

Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avlopp och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså är det självklarheter att kunna duscha, bada, tvätta, diska, bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. Listan kan göras lång. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenheter bakom att våra kunder har tillgång till ett av Norrlands godaste kranvatten i kranarna. Att man kan spola toaletten utan att vara orolig för miljön. Att man kan sortera sitt avfall och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt, oavsett om avfallet återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.


Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.


Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades den 1 januari år 2000. Den 1 januari 2016 bildades VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.


Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.


Vatten & Avlopp


Utveckling

Sektionen tar hand om kundärenden i VA-frågor, skadeutredningar, VA-juridiska frågor samt information och rådgivning till kunder i VA-ärenden.

 

Sektionen har också ansvar för VA-förnyelse, VA-planering, miljöfrågor och automation samt projektledning, utredning, projektering, upphandling och utförande av ledningsförnyelser samt VA-utbyggnader.


Produktion

Sektionen ansvarar för produktion av dricksvatten samt rening av avloppsvatten, drift av 10 vattenverk, 19 avloppsreningsverk samt 120 pumpstationer.

 

Sektionen ansvarar också för reservoarer, tryckstegrings- och tryckreduceringsstationer samt flödesmätare installerade på ledningsnätet.


Underhåll

Sektionen ansvarar för underhåll av ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och övriga VA-anläggningar samt byten och avläsning av vattenmätare.


Avfall & Återvinning


Hushållsavfall
Sektionen ansvarar för insamlingen av allt hushållsavfall i kommunen. Tömning av enskilda slambrunnar, slutna tankar, fettavskiljare och matavfallstankar ingår också i uppdraget. Insamlingen och transporter utförs av upphandlade entreprenörer.

 

Sektionen tar även hand om kundärenden i avfallsfrågor samt information och rådgivning till kunder i avfallsrelaterade ärenden. Sektionen har också ansvar för avfallsplanering, miljöfrågor, utredningar samt upphandlingar inom avfallsområdet.


Grovavfall
Sektionen svarar för återvinningscentraler och miljöstationer i kommunen. Transporter utförs av upphandlade entreprenörer.

Vad gäller producentmaterial är ansvaret delat med flera aktörer i kommunen.

Senast granskad: 2017-08-29 11.02

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se