UMEVA

Avslutade examensarbeten under 2012

Negativa miljöeffekter av mättade fosforfilter som gödningsmedel

- En studie om utsläpp och miljöpåverkan vid gödsling med Polonite och Filtralite på olika jordar i Umeå av Ylva Swärd

Examensarbete i i Miljö- och hälsoskydd 15 hp
Avseende kandidatexamen
Rapporten godkänd: 24 juni 2012
Handledare: Elisabeth Bååth och Rolf Zale

Utsläpp av fosfor är en viktig källa till övergödning och som en åtgärd vid höga fosforutsläpp från enskilda avlopp kan en fosforfälla installeras. Det har föreslagits att fällans mättade filter, som innehåller flera för jordbruksgrödor viktiga näringsämnen, kan spridas på åkermark som ersättning för traditionella gödningsmedel.

Syftet med studien är att belysa miljökonsekvenser av att sprida mättat fosforfilter som gödningsmedel på åkermark. I och med detta är studien tänkt som ett bidrag i en pågående debatt om det kan finnas en framtid i att gödsla med mättade fosforfilter. Frågeställningar som besvaras är (i) om skillnader föreligger i urlakning av miljöstörande ämnen från filtermaterial jämfört med det traditionella gödningsmedlet NPK vid spridning på åkermark, (ii) om det föreligger skillnader i urlakningspotential mellan filtermaterialen Polonite och Filtralite, (iii) vilka miljömässiga nackdelar som finns med att gödsla med filtermaterial samt (iv) hur olika jordar påverkar utsläpp från gödningsmedel till närliggande mark och vatten. Frågorna besvaras genom en mindre litteraturstudie och ett gödningsförsök där jordar från Umeå gödslas med filtermaterial och NPK varefter analyser utförs på jordarnas lakvatten.

Läs hela examensarbetetPDF


Föroreningsreduktion i dagvattendammar

- En utvärdering av tre dagvattendammar i Umeå kommun av Marc Liljeström

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 p

Avseende kandidatexamen

Rapporten godkänd: 19 juni 2012

Handledare: Håkan Eriksson (Umeå universitet) och Christer Stenmark (UMEVA)

Orenat dagvatten är en bidragande orsak till förorenade sjöar och vattendrag. De föroreningar som medföljer dagvattnet kan orsaka masstillväxt av alger och andra störningar i ekosystemet. På senare tid har det blivit vanligare att rena dagvattnet på olika sätt för att skydda våra vatten. Av dessa metoder är dammar för flödesutjämning och rening av dagvattnet en metod som blir allt vanligare.

Syftet med denna studie har varit att utvärdera om tre dammar i Umeå kommun fungerar med avseende på avskiljning av föroreningar och närsalter som fosfor, kväve och metaller. Dammarna är belägna på Mariestrand, Tomtebo och Västerslätt i Umeå. Utvärderingen av dammarnas funktion genomfördes genom provtagning och analys av in- och utgående vatten.

Resultaten visade att Mariestrands- och Tomtebodammen uppfyller sin funktion att reducera inkommande närsalter från dagvattnet innan det rinner ut i Nydalasjön. Mariestrandsdammens översilningsyta är i behov av repareration då kanaler bildats genom ytan vilket minskar dess renande egenskaper. Även Västerslättsdammen visade en minskning av alla inkommande ämnen vid utloppet. Dammens avskiljning av närsalter fungerar men för att avgöra hur metallreduceringen fungerar behövs fler provtagningar för att avgöra hur väl dammen skyddar Tvärån från belastning av metaller.

Läs hela examensarbetetPDF

Senast granskad: 2013-07-05 11.19

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se