UMEVA

Avslutade examensarbeten under 2010

Miljönyttan med matavfallsåtervinning


— en jämförande livscykelanalys av två system för matavfallshantering av Emma Söderlund

Avfall har gått från att betraktas som ett problem till att bli en resurs och nära på en handelsvara. I takt med att konsumtionen ökar genereras också mer avfall, och det blir därmed allt viktigare med en hållbar avfallshantering. Nya system för omhändertagande av avfall är under utveckling och UMEVA påbörjade år 2007 ett projekt för återvinning av matavfall i Umeå kommun. Projektet innebär att matavfall, i de stadsdelar återvinningen startats, kan sorteras ut och omhändertas via rötning.

Examensarbetet har utförts på uppdrag av UMEVA. Syftet har varit att utreda miljönyttan med matavfallsåtervinningen i Umeå tätort. Inom ramen för syftet har fyra frågeställningar formulerats; 1) hur stor blir miljöbelastningen om matavfall från Umeå tätort förbränns på Dåva kraftvärmeverk i Umeå 2) hur stor blir miljöbelastningen om matavfall från Umeå tätort återvinns på Svedjans biogasanläggning i Boden, 3) vilken art av miljöpåverkan kan uppstå vid den förbränning respektive den rötning som sker i detta fall samt 4) är det möjligt att ur ett miljöperspektiv göra en jämförelse mellan dessa två behandlingsmetoder och säga vilken som är mest fördelaktig?

Läs hela examensarbetet här.PDF

Konsten att behålla nyckelkompetenser i samband med pensionsavgångar


— En beskrivning av uppfattningar om tyst kunskap och idéer om kompetensöverföring inom UMEVA av Elizabeth Hallner & Anna Kvarnström

Att kunskap är makt har länge varit ett talesätt. Detta är idag ett intressant frågeområde att undersöka då det inom en snar framtid stundar stora pensionsavgångar i flertalet organisationer. Med anledning av detta har vi på uppdrag av UMEVA genomfört en studie som är inriktad på att beskriva uppfattningar från anställda på UMEVA kring tyst kunskap och förslag för bevarande av dessa inom organisationen. UMEVA är ett kommunalt bolag som ansvarar för kommunens vatten, avlopp, återvinning och avfall. Statistiken säger idag att ungefär 20 % av UMEVAS 107 anställda kommer att gå i pension inom de närmaste fyra åren.

Forskning menar att tyst kunskap utgör den största delen av den totala kunskapen som en individ besitter och därför har vi i denna studie lagt fokus på den tysta kunskapen hos individerna. Många faktorer spelar roll för en framgångsrik överföring av den tysta kunskapen hos de anställda inom organisationen och det gäller att hitta metoder som är passande för verksamheten i fråga. Första svårigheten ligger i att kunna identifiera de tysta kunskaperna hos individerna. Många personer är ofta omedvetna om att de faktiskt har den kunskapen de har, då den ligger i deras undermedvetna. En syn på hur man kan arbeta med kompetensöverföring som finns med i denna studie är via interaktion mellan olika individer och avdelningar. Dock finns det hinder på vägen som kan försvåra denna spridning av kunskap. Ett exempel på ett hinder är talesättet att kunskap är makt, som kan göra att individer ogärna delar sin kunskap med andra. En förutsättning för kompetensöverföring är att det finns en vilja att både dela och ta del av kunskap mellan varandra.

Genom insamling av kvalitativ data har vi fått ta del av ett antal personers individuella berättelser kring kompetensöverföring och dess betydelse inom UMEVA. Resultatet visade att en av de främsta tysta nyckelkompetenser som finns hos anställda i pensionsför ålder var kunskap om historiken rörande UMEVAs system och ledningsnät. Resultatet visade också att intervjupersonernas uppfattning var att det öppna samtalsklimatet i mest lämpliga arbetssättet för att överföra kunskap inom UMEVA var att tillåta de nyanställda att gå bredvid under en viss introduktionstid. Tillvaratagandet av kompetens hos de som går i pension på UMEVA följer idag inget tydligt mönster utan ser olika ut från gång till gång. Ett av de förslag på hur man ska gå till väga i frågan var avgångssamtal mellan den blivande pensionären och en representant från arbetsgivaren.

Läs hela examensarbetet här.PDF

Senast granskad: 2012-05-11 08.00

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se