UMEVA

Avslutade examensarbeten under 2009

Sortering av farligt avfall


- En kvalitativ studie av två urvalsgruppers åsikter och beteende
av Maria Lindqvist

Mängden farligt avfall från hushållen i Sverige uppgick år 2006 till tre miljoner ton varav 6 600 ton slängs på ett felaktigt sätt; i hushållssoporna. För de boende i Umeå hamnar mellan 1-3 kilo farligt avfall i hushållssoporna per person och år. Den åldersgrupp som sorterar minst tillfredsställande har visat sig vara yngre personer i åldern 20-35. Den samhällsgruppen har dessutom, tillsammans med invandrare, visats ha mest önskemål om mer information om avfallshantering.

Genom åtta fokusgruppsintervjuer har syftet med denna studie varit att försöka få en förståelse för vilka faktorer som påverkar dessa två samhällsgruppers beteende kring utsortering av farligt avfall från hushållssoporna. Även frågan om varför människor tenderar att uppge felaktiga uppgifter om sin egen sortering har undersökts.

Resultaten visar att kunskaperna om farligt avfall och sortering hos deltagarna i denna studie varierade stort, men var i huvudsak likvärdig tidigare studier inom området. Kunskapen om vad som är farligt avfall var avsevärt bättre än kännedomen om hur eller var det ska sorteras. Inte alltid upplevdes det farliga avfallet som viktigast att sortera ut, utan utsortering styrdes oftast av avfallets mängd och storlek.

Läs hela examensarbetet här.PDF

Hemkompostering


- en utvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för återvinning av matavfall i Umeå kommun av Annafia Ökvist

Senast år 2010 ska 35 % av allt matavfall i Sverige återvinnas, det har Sveriges riksdag beslutat genom miljömålet God bebyggd miljö. Med anledning av detta har UMEVA sedan år 2007 arbetat med ett projekt för återvinning av matavfall. Fastighetsägarna erbjuds att välja mellan tre olika abonnemang för sitt avfall;

  • abonnemang 1, Återvinning av matavfall
  • abonnemang 2, Hemkompost
  • abonnemang 3, Blandat avfall.

Områden inom Umeå kommuns tätorter ansluts etappvis till systemet med de tre olika abonnemangen.

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av UMEVA, samt Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att utvärdera hur det har gått för de hushåll som i etapp 1 valt abonnemang 2, Hemkompost. Detta har skett genom en enkätundersökning, hembesök, samt en plockanalys av det brännbara hushållsavfallet.

Läs hela examensarbetet härPDF

Senast granskad: 2012-05-10 10.26

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se