UMEVA

Avslutade examensarbeten under 2003

Multivariata applikationer på den anaeroba rötningsprocessen vid Öns avloppsreningsverk

Per Rendahl har gjort sitt examensarbete i teknisk biologi vid Umeå Universitet för UMEVA:s räkning.

Syftet med projektet var att med hjälp av multivariata metoder studera och analysera rötningsprocessen av slam vid avloppsreningsverket på Ön. Detta innebar till att börja med en karakterisering av rå- och rötslam som visade på både skillnader och likheter. Dessutom undersöktes hur gasproduktionen och även biogasens metaninnehåll stod i beroende till övriga kontrollparametrar för rötkammaren. För gasproduktionen visade det sig att belastningen av rötkammaren tillsammans med pH och alkalinitet var de viktigaste parametrarna. En hög produktion av biogas innebar också att gasens metaninnehåll var högt.

En sammanfattning av examensarbetet kan du läsa här. PDF

Lokal dagvattenhantering

Jonas Ornhagen har för UMEVA:s räkning gjort sitt examensarbete i teknisk miljövård som avslutning på civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är ett led i de ansträngningar som görs för att förbättra miljön i Tvärån.

Syftet med rapporten har varit att föreslå en lokal behandling av dagvatten i ett specifikt delflöde från Västerslätts industriområde med Tvärån som recipient. En övergripande utredning beträffande vilka metoder som är genomförbara för det aktuella dagvattnet leder till ett slutförslag och översiktlig dimensionering för detta.

Läs hela examensarbetet här. PDF

Senast granskad: 2016-04-25 15.06

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se