UMEVA

Frågor och svar om slamtömning

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som rör slamtömning.

Hur vet jag att min brunn är full och hur ofta den ska tömmas?

En slamavskiljare som vi oftast kallar slambrunn är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sig det slam som är tyngre. Att mäta slammets tjocklek är svårt och därför ska brunnar tömmas med jämna intervaller.


Fastboende producerar så mycket slam att brunnen behöver tömmas minst en gång per år.


För fritidshus som bara används under tre månader per år kan tömning göras vart tredje år. Fritidshus som används mer frekvent behöver ett tätare tömningsintervall. Antalet personer som vistas i fastigheten har också betydelse. Maximalt intervall mellan tömningar är reglerat i kommunen renhållningsföreskrifterPDF.

När kommer slambilen och tömmer?

Brunnar töms efter ett av Vakin beslutat schema som är lagt för att ge låga tömningskostnader för fastighetsägaren och för att undvika att brunnar blir bortglömda.


Tömningsschemat finns på Vakins hemsida, klicka här för att se tömningsschemat.


Tömning av sluten tank beställer du som kund själv genom att kontakta Vakins Kundservice.

Behöver jag märka ut min brunn/tank?

Ja, det underlättar för våra chafförer om brunnen eller tanken är utmärkt med en käpp eller motsvarande. Om möjlighet skriv även fastighetsbeteckningen.

Tömning under vinter och tidig vår

När det är snö ute måste ni skotta ända fram till brunnen eller tanken. Locket får inte vara fastfruset.

Jag vill själv bestämma när min brunn ska tömmas, varför kan jag inte det?

Det är ungefär 6 000 tömningar som ska utföras under den snöfria perioden. Vakin vill samordna logistiken och utföra tömningar så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt?

Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.


Från och med maj 2015: Vid ordinarie tömningar av slamavskiljare upp till 4 m3 med WC anslutet kommer vattenfasen att lämnas tillbaka i brunnen.


www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om hur olika filtrationsprocesser fungerar.

Jag har fått ett brev om för tungt lock. Hur kan ett lock se ut? Var kan jag köpa ett lätt brunnslock?

Brunnslocket:

  • bör, av arbetsmiljöskäl,  vara av lätt material t ex plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • ska inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Då ska locket vara försett med någon form av handtag.
  • ska av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar. 
  • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället.  Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.


Brunnslock av glasfiberarmerad plast finns bland annat att köpa hos:

  • Beijer Bygg, Rödbergsvägen 2
  • Bygma, Maskingatan 5
  • XL-Bygg Norra, Mätarvägen 3
  • Bula AB, Cementvägen 18,
  • Kombiringen, www.kombiringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon: 070-580 23 30
  • Brunnspecialisten, www.brunnsspecialisten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon: 070-348 02 98


Även andra byggvaruaffärer och VVS-företag kan erbjuda lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt.

Vem bestämmer hur min slamanläggning ska fungera och hur den ska byggas?

Vid ny- eller ombyggnation ska Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddskontor kontaktas. De har information och handlingar för att söka bygglov, länk till deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du hittar även information på www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Höst- och vårförfall på enskilda vägar. Vad gäller vid tömning?

På vår och höst kan vägarna bli dåliga på grund av tjäle och regn. Om enskilda vägar är skyltade med nedsatt totalvikt får slambilen inte köra på vägen. Vid beställd/budad tömning ska fastighetsägaren kontrollera att vägar fram till fastigheten är farbara och inte har nedsatt totalvikt. Fastighetsägaren ska kontakta ansvarig i vägföreningen för att begära tillstånd för slambilen innan budning beställs hos Vakin.


Om vägen är dålig vid schemalagd tömning åker slambilen tillbaka vid ett senare tillfälle.

Senast granskad: 2016-04-01 14.44

Kontakt:

Vid frågor, funderingar eller beställning av slamtömning kontaka Vakins kundservice.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se