UMEVA

Avvikelser vid slamtömning


En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och anläggningens funktion alternativt slamchaufförens arbetsmiljö. Avvikelsen registreras av slamchaufför och meddelas till kund och Vakin. Umeå kommun är tillsynsmyndighet och meddelas vid bristfällig avloppsanläggning.

Heltömning p.g.a teknisk orsak: Återfyll din avloppsanläggning med vatten.


Tungt lock: Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.  En maxvikt på 35 kg gäller om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas.


Trasig insats i brunnen: Om avloppsanläggningens mellanvägg är trasig alternativt om T-rör saknas, ökar risken att slam sätter igen infiltrationen. Detta medför risk för stopp och översvämningar.


Ej tillgänglig brunn/tank: Runt och på själva avloppsanläggningen ska eventuella blomkrukor, högt gräs, buskar etc. tas bort för att underlätta slamchaufförens arbete. Brunnslocket ska vara möjligt att öppna, t ex det får inte vara fastrostat. Inga prydnader ska finnas på brunnslocket. Vintertid ska det vara skottat fram till brunnslock. Locket får ej vara fastfruset.

 

Slutna tankar ska vara försedda med fungerande klokoppling alternativt tillgänglig manlucka.


Hinder i vägen: Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din avloppsanläggning är farbar. För att se vad som gäller för transportväg se NOA. Hinder i vägen kan vara ex ett staket, fordon eller annat som förhindrar fri passage.


Infiltration bristfällig: Infiltrationens funktion är att rena avloppsvatten. En bristfällig infiltration medför risk för stopp och översvämningar.


Extraslang: Slanglängden mäts från slambilen till avloppsanläggningens botten. För pris se avfallstaxan.


Senast granskad: 2017-04-12 11.18

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se