UMEVA

Hur fungerar avvattnande teknik?

Från och med 2015 töms slamavskiljare som är upp till fyra kubikmeter med anslutet WC med avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar.

 

Det som skiljer sig från heltömning är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i din slamavskiljare (exempelvis trekammarbrunn) efter genomförd slamtömning. Arbetet utförs av vår entreprenör Allmiljö AB.

 

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, genom heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela slamavskiljaren på allt sitt innehåll och transporteras till reningsverket. Cirka 98 procent av det som sugs upp är vatten, resten är torrt slam.

 

Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Avvattnande teknik är en enkel teknik, den påminner mycket om hur slam avskiljs från avloppsvattnet vid våra reningsverk. Kortfattat kan man säga att den sker i några få steg:
  1. Avloppsvattnet sugs upp ur din slamavskiljare.
  2. En kemikalie tillsätts till avloppsvattnet så vattnet och slammet separeras.
  3. Slammet stannar kvar i bilen och vattenfasen spolas tillbaka till din slamavskiljare.

Innehållet i slamavskiljaren sugs upp och in i bilen. I bilen tillsätts kemikalier så att slam och vatten separeras.


Efter att slam och vatten har separerats spolas vattnet tillbaka till slamavskiljaren och slammet transporteras till reningsverk.


Efter utförd avvattning

Efter utförd avvattning kan ett slamlager på 5-10 cm finnas på vattenytan. Anledningen är att det ofta sitter fast slam på slamavskiljarens väggar vilket lossnar vid återspolning av vattnet och sedan bildar ett löst slamlager på vattenytan. Ungefär en månad efter avvattningen har ytslammet i andra och tredje kammaren brutits ner, i vissa fall ligger en hinna kvar på ytan. Då vattnet rinner vidare från slamavskiljaren via T-röret är det vattenfasen och inte ytslammet som fortsätter till infiltrationen/markbädden.

 

Fördelar för dig som kund

Den stora fördelen är att bakterierna som är gynnsamma för reningsprocessen av avloppsvattnet återförs med vattenfasen efter utförd slamtömning. Då avloppsvattnet spolas tillbaka till slamavskiljaren efter utförd avvattning av slammet så slipper du som kund återfylla slamavskiljaren med vatten innan den börjar användas igen.Taxan är lägre för dig som har slamavskiljare vilken töms med avvattnande teknik. 

Om du vill ändra tömningsmetod till heltömningen kontakta Vakins kundservice.

Senast granskad: 2017-11-27 20.25

Kontakt:

Beställning av slamtömning utöver ordinarie körtur görs via kundservice på telefon 090-16 19 00

Viktigt!

Kontrollera med fabrikören till er slamavskiljare/minireningsverk att slamavskiljaren/minireningsverket kan avvattnas.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se